องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

ติดต่อ อบต.
 
 
  ชื่อ +  นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 
 

 
  ชื่อ +  นายศุภชัย ชาญวิจิตร
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางไพวรินทร์ คำหงสา
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางปรัชญาภรณ์ มังกร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายเงิน เทียวประสงค์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-100942
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 
  ชื่อ + นางอักษราภัคร์   พงษ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางปรัชญาภรณ์ มังกร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +   044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th