องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

ประวัติและความเป็นมา
 
ประวัติและความเป็นมาตำบลบ้านเพชร
                เมื่อหลายร้อยปีก่อน ได้มีชาวบ้านย้ายถิ่นฐานเข้ามาปักหลักตั้งบ้านเรือนเพื่อยู่อาศัยในเขตตำบลบ้านเพชร ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามานั้นเป็นชาวบ้านทางจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอด่านขุนทด และบ้านมะเกลือเก่า บ้านมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน โดยได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินเนื่องจากตำบลบ้านเพชรมีทำเลที่ดี มีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ลำคันฉู และลำคำปิง เป็นต้น เหมาะกับการทำเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในที่แห่งนี้ด้วยความสงบสุขเรื่อยมา และเนื่องจากที่แห่งนี้ได้มีต้นตะบองเพชรอยู่มากมายในเขตพื้นที่ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้เรียกขานตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านเพชร” ซึ่งบรรพบุรุษที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบลบ้านเพชรก็ได้นำมาซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันต่อมายังลูกหลานตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
               เพชร หมายถึง ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนตำบลบ้านเพชร เพื่อ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งดุจประหนึ่งเพชร
 
               สิงห์ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอยู่คู่กับ ประชาชนดูแล ทุกข์สุขของประชาชนตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป
 
               เพชร + สิงห์ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร องค์กรที่ดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้