องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๒/๑๕๖๓ เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
22 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๑/๑๕๖๓ เรื่องมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรมภายใต้สถาณการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโรคโควิด19 [ 5 พ.ค. 2563 ]4
23 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อยับยั้งการแพราระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 [ 4 พ.ค. 2563 ]4
24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]3
25 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(มกราคม-มีนาคม2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]4
26 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน [ 15 เม.ย. 2563 ]3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]1
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร้ายลำคาญ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]4
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]3
30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร [ 27 ม.ค. 2563 ]2
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21