องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

สำนักงานปลัด
 
นางไพวรินทร์  คำหงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธารทิพย์   น้อยสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง นางสาวนริสรา  ภาษิต พ.อ.ท. มนตรี  จีนเทศ นางทิพยวรรณ ชาญวิจิตร นางสาวสุจิรา  อุเทนสุต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางลักษิกา แจ่มใส
นายสมยศ พรีพรม นางสหัทยา  อาบสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร  ขามสันเทียะ  นายสมศรี อุทัยชัย
นายทรงพล ชาตินุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวประภัทสร  ภูที
นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด
นางแต๋ว เหลี่ยมกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

นายสันติ หมายชัย นางสาวกรรณิกา  เป้าประจำเมือง นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
นายเลิศ  แถมจำรัส

นายเจตน์  ปัดภัย

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป