องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางปรัชญาภรณ์   มังกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางกรรฐกร แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางผสุดี อยู่ภักดี
นางหนูพิศ  ชาบำเหน็จ
นางสาวสมพร  ผ่านอ้น
ครู ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ มีชัย นางสาวพนิดา  เฝ้าหนองดู่ นางสาวชนัญชิดา  บินขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายลัทธพล  จิตอ่อง นางสาวจนัสธา  พงศ์สุวรรณ
นางสาวพันทิวา  ศรีทอง
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุพัตรา   พุฒขุนทด
นางสมาน   ทองกระทุ่ม นางพิศสวาท  ศรีบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป