องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


อบต.บ้านเพชรรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2552

    รายละเอียดข่าว

อบต.บ้านเพชรรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่มาแสดงความจำนงตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน รับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร คุณสมบัติผู้มีสิทธิ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2492 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น) 3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานที่สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ) เอกสารที่ต้องนำมายื่น 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ 4) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2552