องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ(คัดแยกขยะ)ประจำปี 2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพช จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ(คัดแยกขยะ) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างวินัย และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  เสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs และหลัก 3ช ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อขยายผลการจัดสวัสดิการขยะเพื่อชุมชน

2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22