องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนที่เกิดการอุบัติขึ้น  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ระบาดขึ้นในชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22