องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ติดต่อ อบต.


 
  ชื่อ +  นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-9990333
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 
 

 
  ชื่อ +  นายศุภชัย ชาญวิจิตร
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางไพวรินทร์ คำหงสา
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางปรัชญาภรณ์ มังกร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายเงิน เทียวประสงค์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-100942
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 
  ชื่อ + นางอักษราภัคร์   พงษ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทรศัพท์ +  044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางปรัชญาภรณ์ มังกร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +   044-100941
  อีเมล์ +  admin@banphet.go.th