วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะติดตั้ง ณ ที่สาธารณะป่าช้าเก่า ม.5 บ้านกลอย จำนวน 2 จุด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงจุดทิ้งขยะในที่สาธารณะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจาภายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง