หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเพชร
 
 
เป้าประสงค์
 
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
    พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม
  อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน
  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
  สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
 
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการ
ต่าง ๆ
  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค
  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดการผังเมือง
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ยินดีรับใช้ประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
อบต.บ้านเพชร
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ : 044-100-941 โทรสาร : 044-100-941
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 2,102,875 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10